0
Posted in Kunngjøring, Styret
July 31, 2018

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte, Losje Sol og Måne, lørdag 18.8.2018 kl. 16

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte for å velge ny leder, kasserer, og gjøre nødvendige vedtektsendringer.

Styret

Fra LSMs vedtekter, §6 Årsmøte:

«Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt.

(…) styret kaller inn til årsmøte med 1 måneds varsel.

Årsmøtet skal behandle saker etter foreningens vedtekter, samt innkomne saker fra medlemmer. Saker som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Sakspapir til årsmøte skal sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. Endringer av LSM sine vedtekter skjer ved 2/3 flertall. Valg og andre forslag vedtas med 50 % flertall av tilstedeværende medlemmer/fullmakter.

Hvert fremmøtte medlem kan maksimalt disponere 2 fullmakter. Avstemminger foretas skriftlig dersom en eller flere fremmøtte krever det.

Det er mulig å stille som kandidat til et verv på årsmøtet.»

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder, referent og valg av to medlemmer til å godkjenne fullmakter og å underskrive årsmøteprotokollen.

3. Endringer av vedtekter:

a. Gjennomgang av foreslåtte vedtektsendringer ved styret

b. Votering over vedtektsendringer

4. Valg:

a. Valg av styreleder

b. Valg av kasserer

c. Valg av valgkomité

d. Valg av nyopprettede styreverv

e. Valg av revisor

Sted: Vil bli bestemt ved utstedelse av saksdokumenter

Tid: lørdag 18.8.18 – klokken 16:00 – det blir lett servering

Vennlig hilsen Styret, LSM

Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*