Hopp til innholdet

Vedtekter

Vedtektene er godkjent av årsmøte 09.02.2023


§1 Navn

Foreningens navn er Losje Sol og Måne. Til vanlig kalt LSM.


§2 Formål

LSM har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker i Trøndelag og Midt-Norge med interesse for sadomasochisme, underkastelse, dominans, bondage, fetisjisme, og andre som har en lovlig seksuell orientering som kan føles vanskelig å få erkjennelse og aksept for i samfunnet generelt. Vi jobber for mangfold i miljøet, og mot diskriminering basert på seksuell orientering, kjønn og funksjonsevne.

Vi jobber for å fremme trygg lek mellom samtykkende voksne, og driver kompetanseheving i miljøet for å fasilitere dette. Vi følger Sikker, Sunn og Samtykkende (SSS) som veiledende prinsipper.


§3 Samarbeid og tilslutninger

LSM ønsker samarbeid med andre BDSM-foreninger i Norge og kan søke samarbeid med andre lokalforeninger og landsomfattende foreninger/organisasjoner i de saker der det er naturlig. LSM kan også opprette kontakt eller samarbeidsavtaler med internasjonale foreninger og organisasjoner.

LSM ønsker å stå oppført i enhetsregisteret. Styret skal til enhver tid tilstrebe at dette er mulig.


§4 Medlemsskap

Aldersgrense for medlemskap er 18 år. For å bli medlem bør man ha deltatt på minst to åpne treff. Unntak kan gjøres dersom personen er kjent for lokalmiljøet. Alle som søker medlemskap skal møte en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

Personer dømt, eller under etterforskning, for seksualforbrytelser eller voldskriminalitet er uønsket i foreningen og vil ekskluderes dersom dette oppdages.

Styret har rett til å avslå søknad om medlemskap uten begrunnelse. Medlemskapet starter når medlemskontingent er betalt.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Krav om innbetaling skal sendes ut i januar. Nye medlemmer som melder seg inn i perioden januar – juni betaler full kontingent og nye medlemmer som melder seg inn i perioden juli – desember betaler halv kontingent.

Opphør av medlemskap skjer ved skriftlig utmelding eller ved manglende kontingentbetaling.

Etter at et medlem meldes ut av foreningen som følge av manglende kontingentbetaling, skal personalia ikke lagres lenger enn frem til andre årsskifte etter at utmelding har funnet sted. Dersom et medlem ekskluderes fra LSM skal personopplysninger lagres til eksklusjonsperioden er over. Ved aktiv utmelding skal personalia slettes umiddelbart.

Alle medlemmer plikter å sette seg inn i foreningens vedtekter og regler og følge disse.


§5 Taushetsplikt

LSM legger særskilt vekt på diskresjon for å verne våre medlemmers rett til privatliv.Medlemmer plikter å utvise diskresjon med hensyn til andre medlemmers identitet, innad så vel som utad. Dette gjelder også tidligere medlemmer.

Brudd på taushetsplikten vurders særdeles tungt i disiplinærsaker. Bevisst utlevering til personer utenfor miljøet kan gi grunnlag for ekskludering.


§6 Ekskludering av medlemsskap

Styret kan ekskludere medlemmer som har overtrådt foreningens vedtekter eller regler.


§7 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt.

Årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av februar og styret kaller inn til årsmøte med 1 måneds varsel.

Årsmøtet skal behandle saker etter foreningens vedtekter, samt innkomne saker fra medlemmer. Saker som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Sakspapir til årsmøte skal sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. Endringer av LSM sine vedtekter skjer ved 2/3 flertall. Valg og andre forslag vedtas med 50 % flertall av tilstedeværende medlemmer/fullmakter.

Hvert fremmøtte medlem kan maksimalt disponere 2 fullmakter. Avstemminger foretas skriftlig dersom en eller flere fremmøtte krever det.

Det bør tilstrebes at det ikke velges styremedlemmer med en nær relasjon til å inneha vervene leder, nestleder eller kasserer.

Det er mulig å stille som kandidat til et verv på årsmøtet. Dagsorden på årsmøte:

Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder, referent og valg av to medlemmer til å godkjenne fullmakter og å underskrive årsmøteprotokollen.
Årsberetning
Revidert regnskap

Vedtektsendringer
Fastsetting av kontingent.
Valg av styre
Innkomne Forslag

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom minst to styremedlemmer eller 20% av medlemmene skriftlig ber om dette.


§8 Styret

Styret består av 7 medlemmer; styreleder, nestleder, kasserer, webredaktør,, sekretær, styremedlem og ett varamedlem, som velges på årsmøte.

Styrevervene velges for to år av gangen. Styreleder, kasserer og sekretær velges i oddetallsår, nestleder, styremedlem og webredaktør velges i partallsår.

Hvis styreleder trekker seg, avholdes ekstraordinært årsmøte. Det resterende styret har ansvar for å kalle inn til dette årsmøtet. Nestleder inntrer som fungerende styreleder fram til årsmøtet. Dersom andre styremedlemmer trekker seg kan dennes arbeidsoppgaver fordeles innad i styret. Vara trer i begge tilfeller inn som fullverdig styremedlem fram til førstkommende årsmøte.

Dersom flere enn to styremedlemmer trekker seg, avholdes ekstraordinært årsmøte.

Varamedlem har møterett på alle styremøter og innkalles på samme måte som de øvrige styremedlemmene. Varamedlem har talerett, men ikke stemmerett med unntak av når de fungerer som styremedlem.


§9 Valgkomité

Valgkomiteen bør bestå av tre medlemmer og velges for ett år av gangen. Valgkomiteen skal forespørre og utarbeide forslag på kandidater til verv som velges på årsmøte.

Dersom det ikke er mulig å danne en fungerende valgkomite, må styret utføre komiteens oppgaver selv.


§10 Revisjon

Revisor er ansvarlig for gjennomgåelse av foreningens regnskap før årsmøte, i samarbeid med kasserer. Revisor velges for 1 år av gangen og kan ikke være medlem av styret.


§11 Retningslinjer for Styret

Ved styremøter oppnevnes en referent som skal føre protokoll fra styremøter. Referat fra styremøtene skal gjøres tilgjengelig for medlemmene på forespørsel. Styret har rett til å holde tilbake referat eller deler av referat som omhandler navngitte personer. Referater av møter og korrespondanse med andre foreninger behandles på samme måte.

Leder innkaller til styremøte ved behov, eller når et flertall av styret finner det nødvendig.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er tilstede.

Kasserer er ansvarlig for foreningens regnskap, skal holde resten av styret løpende orientert om foreningens økonomi, og legge frem revidert regnskap på årsmøtet.

Kasserer vedlikeholder medlemsregisteret. Det er kun kasserer og leder som skal ha ubegrenset tilgang til medlemsregisteret. Der kasserer for en tidsavgrenset periode ser seg ute av stand til å utføre vedtektsfestede plikter kan fullmakt innvilges av styret til at et annet styremedlem i perioden får det nødvendige innsyn i medlemsregisteret. E-postadresser som er knyttet til nick, og ikke navn kan overleveres til sekretær og valgkomite ved behov.

Webredaktør drifter og produserer innhold til hjemmeside og Fetlife-konto. Styreleder opptrer som ansvarlig redaktør for disse sidene, og har rett til å gi midlertidig veto mot innhold. En tvist om innhold på nett mellom styreleder og webredaktør skal løses på styremøte ved flertallsbeslutning. Styret har lov til å delegere tekniske sider ved drift av hjemmesiden til medlemmer av organisasjonen som ikke sitter i styret, dersom webredaktør ønsker dette.

Ved likt stemmetall har leder dobbeltstemme.


§12 Faddere / kontaktpersoner

Styret kan utpeke faddere. Disse skal være et kontaktpunkt for potensielle nye medlemmer og skal bidra til å arrangere sosiale treff.


§13a Medlemstreff

Styret, eller medlemmer som styret peker ut, kan avholde medlemstreff, fester, kurs og workshops i LSM sin regi. Disse skal være åpne for LSM sine medlemmer og kan være åpne for medlemmer i samarbeidende foreninger. Styret har anledning til å nekte personer å delta dersom det er tvil om vedkommende sin egnethet til deltakelse. Dersom et styremedlem er part i en sak som kan føre til utestengelse skal denne erstattes av et varamedlem ved behandling av saken.


§13b Åpent treff

Åpne treff er sosiale sammenkomster frie for utøvelse av kink og bdsm. Styret, eller medlemmer som styret peker ut, kan avholde åpne treff i LSM sin regi. Styret har anledning til å nekte/bortvise personer fra å delta på åpent treff dersom det er tvil om vedkommende sin egnethet til deltakelse.


§14 Festreglement

Styret vedtar festreglement og sanksjoner ved brudd på dette. Se (lenke)(festreglement)


§15 Tilgjengelighet

Vedtektene skal stå på foreningens hjemmeside.


§16 Formuesrettslige plikter

Foreningen hefter for sine forpliktelser med sin formue alene. Styret har ikke anledning til å ta opp gjeld på vegne av foreningen.


§17 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan kun skje med 2/3 flertall av stemmene på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Om oppløsning blir vedtatt skal det avholdes ekstraordinært årsmøte tidligst 2 måneder etter. Her skal man stemme over oppløsning på nytt, samt fullføre saklisten fra forrige årsmøte.

Hvis LSM blir bestemt oppløst skal foreningens eiendeler, og dens eventuelle formue fordeles og gis til LSM sine samarbeidsforeninger etter at alle utestående gjeld er dekket.